Aktualności Opis projektu Dokumenty Galeria In english Kontakt

Projekt "Centrum Nowych Technologii 'OCHOTA' Uniwersytetu Warszawskiego" jest współfinansowany ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, lata 2007-2013, Priorytet XIII. Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Działanie 13.1.

Projekt obejmuje budowę oraz podstawowe wyposażenie kompleksu dwóch nowoczesnych obiektów (budynek CeNT I oraz CeNT II) przeznaczonych do prowadzenia działalności edukacyjnej oraz powiązanej z nią działalności naukowej, w dziedzinach biotechnologii, technologii informatycznych i informacyjnych, fizyki oraz technologii materiałowych. Budynki o łącznej powierzchni całkowitej 50 126,70 m2 (powierzchnia użytkowa 41 532,49 m2), zostaną wzniesione na terenie Kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego.

CeNT I   -  budynek dydaktyczno -  laboratoryjny o powierzchni całkowitej     22 391,00 m2   (powierzchnia użytkowa  18 380,82 m2) przeznaczony będzie na laboratoria dydaktyczne, służące studentom i doktorantom z UW, jak i innych uczelni, kształcącym się na kierunkach priorytetowych, takich jak biologia, chemia, biotechnologia, informatyka, ochrona środowiska. W budynku CeNT I prowadzone będą programy edukacyjne i edukacyjno-badawcze (w tych przypadkach, w których edukacja i badania są ze sobą nierozerwalnie związane) dla poszczególnych jednostek zaangażowanych w projekt, w szczególności programy wymagające interdyscyplinarnego podejścia.

CeNT II – nowy budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki o powierzchni całkowitej 27 735,70 m2 (powierzchnia użytkowa 23 151,67 m2), będzie wykorzystywany do realizacji programów edukacyjno-badawczych w zakresie fizyki i nauk pokrewnych.

W ramach projektu zakupione zostanie również niezbędne wyposażenie oraz aparatura. Wyposażenie budynku CeNT I tzn.: aparatura i wyposażenie laboratoryjne, wyposażenie pomieszczeń pracy oraz sal dydaktycznych, sprzęt komputerowy będzie wykorzystywane na potrzeby Wydziałów Biologii, Chemii, Fizyki, Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego  i Komputerowego (ICM)  Z kolei w budynku CeNT II zostanie umieszczone wyposażenie zakupione na potrzeby Wydziału Fizyki.

 

Ogólnym celem projektu jest poprawa konkurencyjności i atrakcyjności Polski poprzez rozwój nowoczesnego  ośrodka akademickiego, kształcącego specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii.

Celem bezpośrednim projektu jest utworzenie ośrodka akademickiego o charakterze interdyscyplinarnym, kształcącego specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii. Powyższy cel bezpośredni obejmuje następujące elementy:

- wytworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej;

- zaangażowanie wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktyczno-naukowej;

- wykorzystanie doświadczenia jednostek Uniwersytetu Warszawskiego zaangażowanych  w realizację projektu;

- poprawę systemu organizacji i zarządzania dydaktyką i nauką, w tym bardzo istotne elementy interdyscyplinarności, współpracy międzynarodowej oraz wykorzystania technologii informacyjnych, uwzględniające dobre praktyki w zakresie doświadczeń wiodących ośrodków naukowych.

 


Czas realizacji projektu:

  • faza przygotowawcza 08.03.2006 - 31.12.2009;

  • faza rzeczowej realizacji 21.08.2008 - 31.12.2014;

  • faza zakończenia oraz rozliczenia inwestycji 01.01.2015 - 30.11.2015.

Budżet projektu:

Planowany, całkowity koszt realizacji projektu wynosi 285.653.359,82 PLN. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi 269.570.073,09 PLN są to tzw. wydatki kwalifikowane projektu, w tym:

1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 229.134.562,12 PLN
2) budżet państwa (dotacja celowa)   40.435.510,97 PLN
Suma 269.570.073,09 PLN


Wydatki związane z kosztami niekwalifikowanymi ponosi Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego. Wartości niematerialne i prawne wytworzone w wyniku działalności Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o łącznej wartości 6.769.116,12 złotych zostały przekazane na rzecz Uniwersytetu na podstawie umowy darowizny z dnia 20 maja 2009 roku. Wartości te obejmują przede wszystkim niezbędną dokumentację techniczną budynku CeNT I. Darowizna Fundacji jest traktowana jako wydatek niekwalifikowany projektu. Fundacja ponosi koszty nadzoru aktorskiego nad budową budynku CeNT I.Podział wydatków na kategorie wg ich rodzaju*
:

Szczegółowy podział wydatków kwalifikowanych PLN
1) przygotowanie projektu 7 205 584,28
2) zarządzanie projektem 2 485 369,85
3) roboty budowlane 208 770 265,29
4) sprzęt i wyposażenie
50 976 845,74
5) działania informacyjne i promocyjne 132 007,93
6) rezerwa na nieprzewidziane wydatki 0,00
Suma 269 570 073,09

*dane zgodne z aneksem nr 21 z dn. 24 kwietnia 2015 r. do umowy o dofinansowanie

Stan zaawansowania realizacji projektu:

Do tej pory wydaliśmy (stan na dzień 14.12.2015 r.) 269 570 073,09 zł co stanowi 100 % całkowitych kosztów realizacji projektu.


Centum Nowych Technologii 'Ochota" UW

Instytucja Zarządzająca www.mir.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca www.ncbr.gov.pl

Instytucja Wdrażająca www.opi.org.pl

Informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl

Informacje i dokumenty pomocne w ubieganiu się o środki z Unii Europejskiej www.funduszeeuropejskie.gov.pl